Experience ::
 
กรณีศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 
 
  Year Experience  :  2011  
  Type Experience  :  Feasibility & Consultant  
  Detail  :  บริษัท เอ็น วาย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด เนื่องจากทางบริษัทยังขาดการจัดเก็บข้อมูลทางด้านกระบวนการทางด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์ จึงได้ทำการว่าจ้างในการจัดสร้างระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บเป็นฐานข้อมูลให้กับทางบริษัทตลอดจนเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้หลักของสถิติในการประมวลผล