Experience ::
 
จัดซ่อมและปรับปรุงเครื่องติดตามดวงอาทิตย์ (sun tracker)
 
  Year Experience  :  2011  
  Type Experience  :  Education & Technology  
  Detail  :  ซ่อมแซมในส่วนของระบบไฟฟ้า ตลอดจนปรับปรุงระบบควบคุมเพื่อให้มีความเหมาะสมกับภูมิประเทศของประเทศไทย เครื่องมือนี้ นำไปใช้ในการวิจัยเพื่อตรวจวัดรังสีอาทิตย์ในช่วงความถี่ต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพลังงานต่อไป