Experience ::
 
solar collector data logging system
 
 
  Year Experience  :  2012  
  Type Experience  :  Education & Technology  
  Detail  :  เป็นระบบเก็บข้อมูลประสิทธิภาพของแผงผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ณ จุดต่างๆ ปริมาณรังสีอาทิตย์ อัตราการไหลของน้ำในระบบ ข้อมูลการใช้น้ำ และการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อเปรียบเทียบและศึกษาวิจัย